tai jutsu i bukiwaza program

Gokyu (minimum 30 dana treniranja)

Hanmi

Tai Sabaki

Ukemi (Mae / Ushiro / Yoko)

Katate Dori Tai No Henko (Kihon i Ki-no-nagare)

Morote Dori Kokyu Ho (Kihon)

Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote i Ura)

Katate Dori Shiho Nage (Omote i Ura)

Shomen Uchi Irimi Nage

Suwari Waza Ryote Dori Kokyu Ho (Chudan)

Ken Suburi Nanahon

Roku No Jo

Yonkyu (minimum 40 dana treniranja)

Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote i Ura)

Kata Dori Dai Ikkyo (Omote i Ura)

Kata Dori Dai Nikyo (Omote i Ura)

Yokomen Uchi Shiho Nage (Omote)

31 No Jo Kata

Sankyu (minimum 50 dana treniranja)

Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote i Ura)

Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote i Ura)

Kata Dori Dai Sankyo (Omote i Ura)

Kata Dori Dai Yonkyo (Omote i Ura)

Ryote Dori Shiho Nage (Omote i Ura)

Shomen Uchi Kote Gaeshi

Tsuki (Chudan) Kote Gaeshi

Katate Dori Kote Gaeshi

Ryote Dori Tenchi Nage

Tsuki (Chudan) Irimi Nage

Suwari Waza Shomen Uchi Dai Ikkyo (Omote i Ura)

Suwari Waza Shomen Uchi Dai Nikyo (Omote i Ura)

Suwari Waza Shomen Uchi Dai Sankyo (Omote i Ura)

Suwari Waza Shomen Uchi Dai Yonkyo (Omote i Ura)

Go No Awase

Shichi No Awase

Nikyu (minimum 50 dana treniranja)

Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote i Ura)

Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote i Ura)

Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote i Ura)

Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote i Ura)

Yokomen Uchi Dai Gokyo (Omote i Ura)

Katate Dori Irimi Nage (Jodan / Chudan / Gedan)

Yokomen Uchi Irimi Nage

Katate Dori Kaiten Nage (Soto i Uchi Mawari)

Shomen Uchi Shiho Nage

Katate Dori Dai Ikkyo (Omote i Ura)

Katate Dori Dai Nikyo (Omote i Ura)

Katate Dori Dai Sankyo (Omote i Ura)

Katate Dori Dai Yonkyo (Omote i Ura)

Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote i Ura)

Ryote Dori Dai Nikyo (Omote i Ura)

Ryote Dori Dai Sankyo (Omote i Ura)

Ryote Dori Dai Yonkyo (Omote i Ura)

Ushiro Ryote Dori Dai Ikkyo (Omote i Ura)

Ushiro Ryote Dori Dai Nikyo (Omote i Ura)

Hanmi Handachi Waza Katate Dori Shiho Nage (Omote)

13 No Jo Kata

Ikkyu (minimum 70 dana treniranja)

Shomen Uchi Kaiten Nage (Soto i Uchi Mawari)

Tsuki (Chudan) Kaiten Nage (Soto Mawari)

Hantai Katate Dori Kote Gaeshi

Ryote Dori Kote Gaeshi

Katate Dori Kokyu Nage (Jodan / Chudan / Gedan)

Ushiro Ryote Dori Dai Sankyo (Omote i Ura)

Ushiro Ryote Dori Dai Yonkyo (Omote i Ura)

Suwari Waza Kata Dori Dai Ikkyo (Omote i Ura)

Suwari Waza Kata Dori Dai Nikyo (Omote i Ura)

Suwari Waza Kata Dori Dai Sankyo (Omote i Ura)

Suwari Waza Kata Dori Dai Yonkyo (Omote i Ura)

Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote i Ura)

Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Ikkyo (Omote i Ura)

Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Nikyo (Omote i Ura)

Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Sankyo (Omote i Ura)

Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Yonkyo (Omote i Ura)

Suwari Waza Yokomen Uchi Dai Gokyo (Omote i Ura)

Hanmi Handachi Waza Katate Dori Kaiten Nage (Soto Mawari)

Jo Suburi Nijuppon